WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 

«Д-р Любена Андонова 1.УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ С ИНФЕКЦИОЗНА ГЕНЕЗА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ доц. Майда Тихолова, д-р Л. Андонова 09-10.04.2005 гр. Бургас Регионална педиатрична среща ...»

Списък на научните публикации на научно-преподавателските кадри

на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа

медицина за 2002-2006 г.

Д-р Любена Андонова

1.УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ С ИНФЕКЦИОЗНА ГЕНЕЗА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

доц. Майда Тихолова, д-р Л. Андонова 09-10.04.2005 гр. Бургас Регионална педиатрична

среща

2.КОКЛЮШЪТ- СТАРО ЗАБОЛЯВАНЕ С НОВИ ПРОБЛЕМИд-р Л. Андонова 22-24.05.2005 гр. Несебър Шеста национална среща- конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

3. НОЗОКОМИАЛНИ ПНЕВМОНИИ. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ПАЦИЕНТА, ПЕРСОНАЛА И

СРЕДАТА. ПРЕВЕНЦИЯ НА НОЗОКОМИАЛНИ ПНЕВМОНИИ

Д-р Л. Андонова 26-30.09.2005 г. София Българо-швейцарска програма за болнична хигиена

4.ВРОДЕНА РУБЕОЛНА ИНФЕКЦИЯ И ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО РЕГИОНАЛНО

БЮРО НА СЗО ЗА НЕЙНАТА ЕЛИМИНАЦИЯ

Д-рЛ. Андонова 24 -26.05.2006г.Слънчев бряг Седма национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

5.ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ С ЕКЗАНТЕМЕН СИНДРОМ

д-р Л. Андонова 21-25.06.2006 Летен медицински университет – Банско

6.Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания.

А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Трета национална конференция по инфекциозни болести, Варна, 13-15 октомври 2006 г.

7.ВАКСИНО-АСОЦИИРАН ПАРАЛИТИЧЕН ПОЛИОМИЕЛИТ

Л.Андонова, И.Литвиненко, Н. Корсун, К. Халачева, К. Бакърджиев Трета национална конференция по инфекциозни болести 13-15.10.2006.Варна

8. Comparison of Viral Cultures and Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction Assay for Rapid Detection of Enterovirus in Cerebrospinal Fluids of Patients with Neuroinfections in Bulgaria N.Korsun1, Z.Mladenova1, L.Andonova2, M.Tiholova2, T.Tcherveniakova2 IMED 2007 meeting Vienna 23-25 Feb 2007

9. Three Cases of Paralytic Poliomyelitis Associated with the SabinType3 Revertant Strains of Poliovirus in Bulgaria N.Korsun, L.Fiore, L.Andonova, I.Litvinenko, N.Vladimirova,G.Buttinelli, S.Fiore, V.Voynova, Z.Mladenova, T.Tcherveniakova, M.Kojouharova IMED 2007 meeting Vienna 23-25 Feb 2007

10. НОВ ПОДХОД / РТ – PCR/ ЗА ЕТИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЕНТЕРОВИРУСИ ПРИ

СЛУЧАИ НА СЕРОЗНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ

Н.Корсун, З.Младенова, Л.Андонова, П.Петров, Л.Пекова, М.Тихолова, Т.Червенякова 19-22 04. 2007 Пловдив V Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите с международно участие

11. СЛУЧАИ НА ГРАНУЛОЦИТНА АНАПЛАЗМОЗА И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА

И. Христова, Е. Тасева, Т. Гладнишка, К. Бакърджиев, Л. Андонова, Г. Горанова, М. Пишмишева, К. Йорджева, Н. Балникова 19-22 04. 2007 Пловдив V Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите с международно участие

ПУБЛИКАЦИИ

1.ДЕХИДРАТАЦИЯ ПРИ КЪРМАЧЕТА И ДЕЦА

Лекарска практика бр.6, 2003, стр.11-15

2.ПЕРТУСИС, ПАРАПЕРТУСИС И ПЕРТУСИСОПОДОБЕН СИНДРОМ

Сп. Практическа педиатрия бр.2,2005, стр.6-8

3. Случай на токсокароза при дете.

Н.Янчева, Л.Андонова, М. Тихолова бр 2, 2006 г. в Списание”Инфектология”, 39-40.

4. Случаи на внесена малария в България.

Н. Янчева, Л. Андонова, М. Тихолова Мед. Преглед. Инфекц.болести. 2006. 1: 10-13.

3.ВАКСИНО-АСОЦИИРАН ПАРАЛИТИЧЕН ПОЛИОМИЕЛИТ

Н.Корсун, З.Младенова, Л.Андонова, М.Кожухарова Сп. Педиатрия

4. ЕНТЕРОВИРУСНИ СЕРОЗНИ МЕНИНГИТИ И ЕНЦЕФАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2006 Г.–

ВИРУСОЛОГИЧНО И КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ

Н.Корсун, З.Младенова, Л.Андонова, М.Тихолова, П.Петров, A.Мангъров, Л.Пекова, Т.Червенякова Сп.Медицински преглед- под печат Д-р Любена Андонова Публикации

1.Дехидратация при кърмачета и деца Лекарска практика бр.6, 2003, стр.11-15

2. Пертусис, парапертусис и пертусисоподобен синдром сп. Практическа педиатрия бр.2,2005, стр.6-8

3. Случай на токсокароза при дете. Н.Янчева, Л.

Андонова, М. Тихолова бр 2, 2006 г. в Списание”Инфектология”, 39-40.

5.А.Гоцева, Л.Андонова, Т. Червенякова, З.Михнева. Случай на “внесено” заболяване от морбили в България. Сп. Съвременна медицина, бр.3/2006 г. стр.13.2006 г.

Участия в конгреси и конференции

1. Увеличени лимфни възли с инфекциозна генеза в детската възраст доц. Майда Тихолова, д-р Л. Андонова 09-10.04.2005 гр. Бургас Регионална педиатрична среща

2. Коклюшът- старо заболяване с нови проблеми д-р Л. Андонова 22-24.05.2005 гр. Несебър Шеста национална среща- конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

3. Нозокомиални пневмонии. фактори, свързани с пациента, персонала и средата. превенция на нозокомиални пневмонии. Л. Андонова 26-30.09.2005 г. София Българо-швейцарска програма за болнична хигиена

4. Вродена рубеолна инфекция и програмата на европейското регионално бюро на сзо за нейната елиминация. Д-рЛ. Андонова 24 -26.05.2006г.Слънчев бряг Седма национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие

5. Вирусни инфекции с екзантемен синдром Л. Андонова 21-25.06.2006 Летен медицински университет – Банско th

6. Участие в 12 International Congress on Infectious Diseases, Lisbon, Portugal, June 15-18, 2006

7. Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания.Списание,,Педиатрия “- под печат. А.

Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Трета национална конференция по инфекциозни болести, Варна, 13-15 октомври 2006 г.

Участия в научни проекти

Л. Андонова, М. Тихолова, Н. Корсун, С. Гюрова, З. Кълвачев, З. Младенова, А. Мангъров, С.

Алексиева. Клинично, вирусологично и молекулярно-биологично проучване върху участието на ентеровирусите в етиологията на някои невроинфекции в България. Изследователски проект одобрен за финансиране от МУ – Съвет за наук

а – 2006 г.

Научни публикации на доц. Майда Тихолова 2003-2007 г.

М. Тихолова, Ц. Ганчева. Ваксинални реакции и усложнения при имунизация срещу вариола.

Медицински преглед, 2003, 2; 53-58.

М. Тихолова. Тежък остър респираторен синдром. Съвременна медицина Год. LIV, кн. 4/2003;

24-29.

Тихолова М, Ц. Ганчева. Ваксинални реакции и усложнения при имунизация срещу вариола.

Медицински преглед, 2, 2003: 53-58.

Тихолова М, И. Велчева, Е. Титянова. Невроборелиоза. Медицинска наука, кн. 1-2/ 2003 : 41-45.

Велчева И, М. Тихолова, Е. Титянова. Неврологични прояви при Лаимска борелиоза. Българска неврология, 2, 2003: 121-124.

Tiholova М, G. Kamenov. Q fever outbreak in Botevgrad, Bulgaria: May-June 2004 Eurosurveillance Weekly archives 2004 Volume 8 / Issue 35 М. Тихолова, А. Гоцева, Q-треска-основни клинични прояви. Медицински преглед, 41, 2005, N 4;

16-20.

Янчева, H., Й. Кирилова, М. Тихолова. Клинични случаи на пациенти със системни инфекциозни заболявания и очни прояви. Инфектология. 2006.

3:

Н. Янчева, Л. Андонова, М. Тихолова. Случай на токсокароза при дете. Инфектология. 2006.2:

39-40.

Н. Янчева, Л. Андонова, М. Тихолова. Случаи на внесена малария в България. Мед. Преглед.

Инфекц.болести. 2006. 1: 10-13.

М. Тихолова, М. Баев, А. Гоцева, М. Ченкова. Бруцелоза – отново възникнало заболяване в нашата страна. Инфектология. 2006.2: 44-47.

Тихолова М., Н. Корсун, А. Мангъров, Н. Найденова, С. Алексиева, З. Младенова. Ротавирусни гастроентерити – клинично и вирусологично изследване. Медицински преглед. 2007, 2; 57-61 Тихолова М, М. Ненова, М. Стойчева-Въртигова. Лечение на острите чревни инфекциозни заболявания при и възрастни деца. Консенсус на Българското дружество по инфекциозни болести. Медицински преглед. 2007, 1; 105-110.

Н. Корсун, З. Младенова, Л. Андонова, П. Петров, А. Мангъров, Л. Пекова, Т. Червенякова.

Ентеровирусни серозни менингити и енцефалити в България през 2006 г. – вирусологично и клинично проучване. Медицински преглед. 2007, 3; 32-38.

М. Тихолова, Л. Корсун, З. Младенова, Н. Кълвачев. Норовирусни гастроентерити. Съвременна медецина. 2007, 1, 70-73.

G. Kamenov, M. Borissova, B. Chakov, K.Kovachka, N.Korsun, Z.Mladenova, M.Tiholova. Large outbreak of acute gastroenteritis in Samokov Region, Bulgaria, February 2007. Eurosurveillance.

2007. Vol. 12, Issue 5, 17 May 2007.

Участия в научни конференции и конгреси

–  –  –

Увеличени лимфни възли с инфекциозна генеза в детската възраст- Тихолова М., Андонова Л.

– 09.04.2005 г. гр. Бургас, Регионална среща на Българското дружество по педиатрия.

М. Тихолова, А. Гоцева. Q-треска-основни клинични прояви.Втора Национална конференция по инфекциозни болести „Кърлежово преносими инфекциозни болести „, 14-16 октомври 2005 г.

Пампорово, Сборник материали, Пловдив 2006: 52.

М. Тихолова, Г. Каменов, А. Гоцева. Епидемичен взрив от Q-треска в Ботевград. Втора Национална конференция по инфекциозни болести „Кърлежово преносими инфекциозни болести „, 14-16 октомври 2005 г. Пампорово, Сборник материали, Пловдив 2006: 146.

М. Тихолова, А. Гоцева, М. Баев, М. Ченкова. Клинични проучвания върху първите случаи с бруцелоза при епидемичен взрив в България. Втора Национална конференция по инфекциозни болести „Кърлежово преносими инфекциозни болести „, 14-16 октомври 2005 г. Пампорово, Сборник материали, Пловдив 2006: 188.

Н. Янчева, Й. Кирилова, М. Тихолова. Клинични случаи на пациенти със системни инфекциозни заболявания и очни прояви. Втора Национална конференция по инфекциозни болести „Кърлежово преносими инфекциозни болести „, 14-16 октомври 2005 г.

Пампорово, Сборник материали, Пловдив 2006:

Тихолова М., Н. Корсун, А. Мангъров, Н. Найденова, С. Алексиева, З. Младенова. Ротавирусни гастроентерити. Доклад на Трета Национална конференция по инфекциозни болести. Варна, 13-15 октомври 2006.

N. Korsun, Z. Mladenova, L. Andonova, M. Tiholova. Comparison of the Viral Cultures and the Reverse Transcription-PCR Assays for Rapid Detection of Enterovirus RNA in Cerebrospinal Fluids of Patients with Neuroinfections in Bulgaria. International Meeting of Emerging Diseases and Survelllance (IMED). Vienna, 23-25.02.2007, 98-99.

Н. Корсун, З. Младенова, Л. Андонова, П. Петров, Л. Пекова, М. Тихолова, Т. Червенякова. Нов подход (RT-PCR) за етиологична диагностика на ентеровируси при случаи на серозни менингити и менингоенцефалити. Доклад на Пети Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфектология, Пловдив, 19-22 април, 2007.

З. Младенова, Н. Корсун, Г. Каменов, М. Борисова, Б. Чаков, М. Тихолова, К. Ковачка.

Откриване за първи път в България на норовируси като причинители на голям епидемичен взрив от остри гастроентерити.. Доклад на Пети Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфектология, Пловдив, 19-22 април, 2007.

Младенова З, Н. Корсун, М. Тихолова. Разпространение и щамово характеризиране на ротавирусите в България през 2006 г. Доклад на Пети Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфектология, Пловдив, 19-22 април, 2007.

Tiholova M, N. Korsun, A. Mangarov, N. Naydenova, S. Aleksieva, Z. Mladenova. Clinical and virological investigations of children with rotavirus gastroenteritis. 25th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, Porto, Portugal, May 2-4, 2007.

Tiholova M, N. Korsun, A. Mangarov, N. Naydenova, S. Aleksieva, Z. Mladenova, N. Kalvatchev.

Clinical and virological investigations of children with rotavirus gastroenteritis. VI International Congress of Medical Sciences. Sofia, Bulgaria. 10-13 May, 2007 Suppl. To issue 1/2007, Vol. LIX: 105 М. Тихолова, М. Ненова, М. Стойчева. лечение на остри чревни инфекциозни заболявания при възрастни и деца консенсус на българско дружество по инфекциозни болести Трета национална конференция на БДИБ Варна – 13-15 октомври 2006 Н.Корсун, З.Младенова, М.Тихолова, Ротавирусните гастроентерити в България през 2006г.г. Национална конференция на инфекционистите в България, Плевен, 11-13 октомври, 2007 – орална презентация.

Издадени учебници, учебни пособия и монографии М. Тихолова. Остри вирусни хепатити в: Фамилна медицина. Под редакцията на П. Панчев, Изд.

Елдо, СФ, 2000; 516-524.

М. Тихолова, Каменов Г., Кълвачев З. ТОРС – новото предизвикателство на века. Монография.

Изд. Труд, СФ, 2003, 76 стр.

З. Кълвачев, Б. Камаринчев, м. Тихолова. Венецуелски конски енцефаломиелит. В: Вирусни хеморагични трески и биотероризъм 2005 г. Изд. Арсо, 2005:, под ред на С. Сербезов и З.

Кълвачевл : 143-158.

Участия в научни проекти и договори П. Василева, М. Тихолова, К. Костов, Н. Янчева, И. Еленков, М. Пройнова, Д. Дойчева, Й.

Кирилова.“Проучване на очната патология при болни с инфекциозни заболявания” Изследователски проект одобрен за финансиране от му – Съвет за наука – 2005 г.

Научният отчет е приет с отлична оценка по скалата на Съвета за медицинска наука и е премиран на първо място за 2005 г. И премииран с първа награда от МУ-София.

М. Тихолова, Н. Корсун, З. Младенова, А. Мангъров, Н. Найденова, С. Алексиева.

вирусологично и молекулярно-биологично проучване върху разпространението на ротавирусната инфекция сред детското население в българия и клинично протичане на заболяването. Изследователски проект одобрен за финансиране от МУ – Съвет за наука – 2006 г.

Л. Андонова, М. Тихолова, Н. Корсун, С. Гюрова, З. Кълвачев, З. Младенова, А. Мангъров, С.

Алексиева. Клинично, вирусологично и молекулярно-биологично проучване върху участието на ентеровирусите в етиологията на някои невроинфекции в България. Изследователски проект одобрен за финансиране от МУ – Съвет за наука – 2006 г.

М. Тихолова, Н. Корсун, З. Младенова, A. Мангъров, С. Алексиева, Н. Кълвачев. Клинично, вирусологично и молекулярно-генетично проучване върху разпространението на калицивирусните инфекции в България. Изследователски проект одобрен за финансиране от МУ – Съвет за наука – 2007 г.

K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов.

Медикаментозно лечение на болни с множествена ехинококоза от едно семейство, под печат в сп.,, Съвременна медицина “

–  –  –

на д-р Каменна Маринова Вутова, доктор, доцент в Катедра по инфекциозни, паразитни и тропически болести, Медицински Факултет, М У – София

1. К. Вутова. Малария. Паразитология (местни и тропически паразитози), 2001, 80.

2. К. Вутова. Лайшманиоза. Паразитология (местни и тропически паразитози), 2001

3. K. Vutova, Z. Peicheva, Popova. Congenital toxoplasmosis: eye manifestations in infants and children. - Annals of Tropical Paediatrics, 2002, 22, 213-218.

4. В. Боева, К.Вутова, Г.Филипов, Е.Трендафилова, Р. Атанасова, Н. Дървеняшка. Случаи на фасциолоза в България. Съвременна медицина, Год. LIV, 2003, 3, 54-58

5. T. Todorov, K. Vutova, P. Vachkov, V. Boeva, G. Mechkov, St. Handjiev, S. Donev. Double aldehyde stabilization of erythrocytes in the indirect hemagglutination for echinococcosis. Parasitology International, v. 52, 2003, 203-207

6. Petkova, S., Gabev E., Mihov L., Komandarev S., Kurdova R., Vutova K., Boeva V., Astrukova N. Design and characteristics of immunobiosenzor for detection of trichinella spiralis antibodies in the serum. Comptes rendus de lAcademie Bulgare des Sciences. 2004, Tom 57, N10, 65-68

7. Petkova, S., Gabev E., Mihov L., Komandarev S., Kurdova R., Vutova K., Boeva V., Astrukova N. An immunobiophysical approach for diagnosis of Trichinellosis based on a liposomal diagnosticum. Exp.

Pathology and Parasitology, 2004, Tom 6, N14

8. Heper Y.,Yilmaztepe F., Komitova R., Akalin H., Vutova K., Helvaci S. A trichinosis outbreak caused by boar meat in Turkey. Parasite, 2005, 12, 191-192

9. T.Todorov. K. Vutova, S. Donev, A. Ivanov, K. Katzarov and D. Takov. The types and timing of the degenerative changes seen in the cysts during and after benzimidazole treatment of cystic echinococcosis.

– Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 2005, vol. 99, No 7, 649-659.

10. К. Вутова. Висцерална лайшманиоза – клинични, лабораторни особености и лечение. Медицински преглед, 2007, 3,

11. Боева-Бангьозова В., К. Вутова, Р. Желева, Е. Попхристова. Клинични случаи на ларва мигранс висцералис (Токсокароза). Обща медицина, 2007, 4,

12. K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов. Медикаментозно лечение на болни с множествена ехинококоза от едно семейство, под печат Списък на научните доклади, прочетени на национални и международни конгреси и конференции, отечатени в сборници с резюмета.

1. T.Todorov, V.Boeva, K.Vutova, B.Esekieva, E.Trendafilova, I.Elenkov, S.Badalanov, N.Jancheva.

Epidemiological and clinical characteristics of trichinellosis: a study in Bulgaria, Xth International Conference on trichinellosis, Fontainebleau, France, august, 2000,116.

T.Todorov, V.Boeva, K.Vutova, E.Trendafilova. Mebendazole in the treatment of trichinellosis. Xth Intern. Conference on trichinellosis, Fontainebleau, France, august, 2000,110.

2. В. Боева, К. Вутова, Б. Езекиева, И. Еленков, Е.Трендафилова, С.Бадаланов. Клиникоепидемиологична характеристика на трихинелозата у хората с различен източник на инвазия.

VII Национален конгрес по хигиена, 2000

3. В.Боева, К.Вутова, Е.Трендафилова. Трихинелоза – клинико-епидемиологични проучвания.

Национална конференция по заразни болести, Стара Загора, 2001

4. T.Todorov, K.Vutova, S.Donev, P.Vachkov, S.Hanjiev. Albendazole in treatment of hydatid disease:

elapsed time for determination of therapy effectiveness. XXth International congress of hydatidology, 3-9 june 2001, Turkey.

5. K. Vutova et al. Congenital toxoplasmosis: eye manifestations in infants and children. – Шеста национална конференция по паразитология, София, 5-7 октомври 2001, с. 71

6. T. Todorov, K. Vutova, V. Boeva et al. Long-term follow-up of cystic echinococcosis patients after chemotherapy. – Шеста национална конференция по паразитология, София, 5-7 октомври 2001, с. 74

7. В. Боева, К. Вутова и съавт. Клинични случаи на фасциолоза. – Шеста национална конференция по паразитология, София, 5-7 октомври 2001, с. 73

8. В. Боева, Р. Желева, К. Вутова и съавт. Трихинелозна епидемия в “Стомана АД” – гр. Перник.

– Шеста нац. конференция по паразитология, София, 5 -7 октомври 2001, с. 96

9. Kratunkov P, Velkovski I, Lalev D, Dimitrov L, Mitev P, Natzkova H, Pavlov M, Vutova K, Pilosof V, Tschirkov A. Cardiac echinococcosis: results of combined surgical and medical treatment. The 3-rd World comgress of pediatric cardiology and cardiac surgery, Toronto, Canada, 27-31 may 2001, 109.

10. Т. Тодоров, К. Вутова и съавт. Химиотерапия на абдоминалната ехинококоза. VIII национален конгрес по гастроентерология, София 22-23 ноември, 2002 г. с. 101

11. К. Вутова, И. Николов, Т. Тодоров. Медикаментозно лечение на множествена иноперабилна чернодробна ехинококоза: описание на случай. VIII национален конгрес по гастроентерология, София 22-23 ноември, 2002 г. с. 101

12. К. Вутова, Н.Янчева, Т. Червенякова. Клинико-терапевтични данни при заболяване от трихинелоза, Пловдив, 2003.

13. Боева-Бангьозова В., К. Вутова, Р. Желева, Е. Попхристова. Клинични случаи на ларва мигранс висцералис (Токсокароза). Седма Национална конференция по паразитология с международно участиер София, 22-23 септември 2005, 68 с.

14. К. Вутова, Я. Боянова. Случаи на трихостронгилоидоза. Седма Нац. конференция по паразитология с международно участие, София, 22-23 септември 2005, 69 с.

Загрузка...

15. К. Вутова, Т. Тодоров, В. Боева. Медикаментозно лечение на множествената ехинококоза.

Седма Национална конференция по паразитология с международно участие, София, 22-23 септември 2005, 71 с.

16. К. Вутова, Н. Янчева, В. Боева, А. Гоцева, Т. Червенякова. Проучване на промените в чернодробните трансаминази при лечение с Albendazole (Zentel) на болни с ехинококоза. Седма Национална конференция по паразитология с международно участие, София, 22-23 септември 2005, 72 с.

17. S. Petkova, L. Mihov, A. Kril, K.Vutova, I. Tsenov, Giuseppe La Rosa, Edoardo Pozio Epidemiological and Clinical Patterns of Trichinellosis in Bulgaria from 1995 to 2002 Седма Национална конференция по паразитология с международно участиер София, 22-23 септември 2005, 53 с.

18. Vutova K., M. Balabanova. LEISHMANIOSIS CUTANEA IN MAN: A CASE REPORT. Int.

Congress of Dermatovenerology, 2005

19. Малария – минало и настояще, 2005

20. Вутова К., Н. Янчева. Диариен синдром при редки паразитози. 2006 г. г. Варна

21. К. Вутова, В. Боева-Бангьозова, Н. Янчева, Р. Чипева. Редки чревни хелминтози при хората

– клинични и диагностични проблеми, 2007

Д-р Анелия Гоцева

ПУБЛИКАЦИИ

1. Т.Кузмова, А.Гоцева, О.Косева, З.Кръстев, Т. Червенякова. Тежка и продължителна холестаза в хода на остър вирусен хепатит тип В и болест на Wilson. Сп. Съвременна медицина, бр.4/2005 г.

2. М. Тихолова, А. Гоцева. Q – треска – основни клинични прояви. Сп. “Медицински преглед”, бр.4/2005 г. стр. 16-21, обзор.

3. М. Тихолова, А.Гоцева, М.Баев, М.Ченкова. Бруцелоза – отново възникнало заболяване в нашата страна. отпечатано в бр 2, 2006 г. в Сп.”Инфектология”, 44-45.

4. А.Гоцева, Л.Андонова, Т. Червенякова, З.Михнева. Случай на “внесено” заболяване от морбили в България. Сп. Съвременна медицина, бр.3/2006 г. стр.13

5. А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания.Сп.,,Педиатрия, том XLVI, 4 /2006, 44-46.

6.Червенякова, Т., А. Гоцева, Т. Кузмова. Клинични прояви и вирусологична диагностика на EBV инфекция – под печат в сп. Български медицински журнал”

7. K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов.

Медикаментозно лечение на болни с множествена ехинококоза от едно семейство, под печат в сп.,, Съвременна медицина “

УЧАСТИЯ В УЧЕБНИЦИ- раздел Инфекциозни болести:

1.Модерна клинична медицина. Актуални аспекти на често срещани заболявания – под ред.на проф. Г.Начев, изд.”Елдо”, София, 2002 г.

2.Спешни състояния на фамилния лекар – раздел: спешни състояния в инфекциозната патология. Актуални аспекти на често срещани заболявания – под ред.на проф. Ив. Миланов и проф. П.Панчев, изд.”Елдо”, София, 2003 г.

УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1.Кузмова Т., А.Гоцева, О.Косева,З. Кръстев, Т.Червенякова. Тежка и продължителна холестаза в хода на ОВХ тип В и болест на Уилсон – VІІІ Национален конгрес по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология Пловдив 16 – 17 май 2003 г

2.К. Вутова, Н. Янчева, В. Боева, А. Гоцева, Т. Червенякова. Проучване на промените в чернодробните трансаминази при лечение с Albendazole (Zentel) на болни с ехинококоза.

Седма национална конференция по паразитология, 2005 г.

3.М. Тихолова, А.Гоцева, М.Баев, М.Ченкова. Клинични проучвания върху първите случаи с бруцелоза при епидемичен взрив в България, Втора Национална конференция по инфекциозни болести, октомври 14-16, 2005 г.

4.М. Тихолова, А. Гоцева. Q – треска – основни клинични прояви. Втора Национална конференция по инфекциозни болести, октомври на тема “Кърлежопреносими инфекциозни болести “,14-16 октомври 2005 г., Пампорово

5.М.Тихолова, Г.Каменов, А.Гоцева. Епидемичен взрив от Q-треска в Ботевград. Втора Национална конференция по инфекциозни болести, на тема “Кърлежопреносими инфекциозни болести” 14-16 октомври 2005 г., Пампорово

6.А. Гоцева, Т.Кузмова, Д. Велчева. Клинични особености и серологична верификация на острата EBV инфекция. 11-ти конгрес по микробиология, Варна, 5-7 октомври 2006

7.А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания. Трета национална конференция по инфекциозни болести, Варна, 13-15 октомври 2006 г.

th

8.Участие в 12 International Congress on Infectious Diseases, Lisbon, Portugal, June 15-18, 2006 д-р Таня Кузмова

ПУБЛИКАЦИИ

1. Т.Кузмова, А.Гоцева, О.Косева, З.Кръстев, Т. Червенякова. Тежка и продължителна холестаза в хода на остър вирусен хепатит тип В и болест на Wilson. Сп. Съвременна медицина, бр.4/2005 г.

2. А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания.Списание,,Педиатрия “ том XLVI,4 /2006, 44-46.

3. Червенякова, Т., А. Гоцева, Т. Кузмова. Клинични прояви и вирусологична диагностика на EBV инфекция – под печат в спис. Български медицински журнал”

УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1.Кузмова Т., А.Гоцева, О.Косева,З. Кръстев, Т.Червенякова. Тежка и продължителна холестаза в хода на ОВХ тип В и болест на Уилсон – VІІІ Национален конгрес по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология Пловдив 16 – 17 май 2003 г.

2.А. Гоцева, Т.Кузмова, Д. Велчева. Клинични особености и серологична верификация на острата EBV инфекция. 11-ти конгрес по микробиология, Варна, 5-7 октомври 2006

3.А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова. Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания. Трета национална конференция по инфекциозни болести, Варна, 13-15 октомври 2006 г.

–  –  –

Публикации

1. Червенякова, Т., Г. Попов,П.Илиева, К. Плочев, S-Adenosyl-L-Methionine (Transmetil) в лечението на холестазата в хода на остър вирусен хепатит: Българска хепатогастроентерология, кн.1, 2002, 23-26.

2. Tcherveniakova,T., K. Antonov, Z. Krastev, High percentage of sustained response in I.V.

drug abusers with acute viral hepatitis C treated with interferon: International Journal of Infectious Diseases, 2002, in print

3. Червенякова,Т., Г. Попов, К. Плочев, Противовирусна терапия при остър вирусен хепатит С. Съвременна медицина, кн. 1, 2002, 22-26 стр.

4. Попов,Г., Червенякова Т., К. Плочев, Лечение на холестатичните форми на остър вирусен хепатит тип В с S-Adenosyl-L-Methionin (Трансметил), Инфектология, бр. 2, 2002, 38-41

5. А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова.

Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания.Списание,,Педиатрия “- под печат.

6. А.Гоцева, Л.Андонова, Т. Червенякова, З.Михнева. Случай на “внесено” заболяване от морбили в България. Сп. Съвременна медицина, бр.3/2006 г. стр.13.2006 г.

7. Червенякова, Т., Н.Янчева, П.Рачев; Клинични особености при хоспитализирани болни с висцерална лайшманиоза - прието за печат в списание”Съвременна медицина”.

8. Червенякова, Т., А. Гоцева, Т. Кузмова. Клинични прояви и вирусологична диагностика на EBV инфекция – под печат в спис. Български медицински журнал”

9. K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов.

Медикаментозно лечение на болни с множествена ехинококоза от едно семейство, под печат в сп.,, Съвременна медицина „“

I. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ И

СБОРНИЦИ.

1. Гоцева А., Т.Червенякова, М.Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В.Лилянова, Isoprenosine в терапията на Инфекциозна мононуклеоза:Педиатрия, кн.4,2006,44-46

2. Гоцева А., Л.Андонова, Т.Червенякова, З.Михнева, Случай на „внесено” заболяване от морбили в България:Съвременна медицина, кн.3,2006,13-16

3. Червенякова Т., Е.Александрова, П.Палиева, П.Петров, Пациенти с неврологични усложнения в хода на грип през 2004-2005 година, хоспитализирани в инфекциозните отделения в гр.София: Съвременна медицина, кн.,2006,25-29

4. Yancheva N., T.Tcherveniakova, Visceral leishmaniasis withletal outcome:a case report:ICOPA XI,2006

5. Червенякова Т., Н.Янчева, П.Рачев, Клинични особености при хоспитализирани болни с висцерална лайшманиоза:Съвременна медицина, кн.6,2006,16-21

6. Теохаров П., М.Кожухарова, Т.Червенякова, Хепатитни вируси и хепатити:в „Клинична Вирусология”, Мед.и физ.под редакцията на Ст.Дундаров,2006,214-232

7. Червенякова Т., Иктеричен остър вирусен хепатит С-характеристика и прогноза, Автореф.Дис.”доктор на науките”,2006,стр.75

8. Червенякова Т., Имуногенеза при остър вирусен хепатит С:Съвременна медицина, кн.1,2007,74-79

9. Червенякова Т., К.Плочев, Инфекциозните болести-съвременно състояние и бъдеще:Български мед.журнал, vol.I,1,2007,12-16

10. Червенякова Т., Остър вирусен хепатит А - клинични особености:в „Епидемиологични и клинични характеристики на съвременния вирусен хепатит А”,Пловдив,под ред. На Проф.Марияна Въртигова,2007,10-13 Участие в конгреси

1. К.Вутова,Н.Янчева,Т.Червенякова;Клинико-терапевтични данни при заболяване от трихинелоза;Сборник от VІІІ Конгрес по инфекциозни болести,епидемиология и паразитология;май 2003;стр.67-68

2. VІІІ Национален конгрес по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология – “Тежка и продължителна холестаза в хода на остър вирусен хепатит тип В и болест на Wilson” – Т. Червенякова и съавт., Пловдив 16 – 17 май 2003 г.

3. Национална конференция “Кърлежовопреносими трансмисивни инфекции” – 27г., Боровец.

4. Х Международен конгрес по инфекциозни болести – 03.04. г., Сансин, Мексико.

“40-годишна среща на EASL – 04.05г.,Париж.

5. К. Вутова, Н. Янчева, В. Боева, А. Гоцева, Т. Червенякова. Проучване на промените в чернодробните трансаминази при лечение с Albendazole (Zentel) на болни с ехинококоза.

Седма Нац. конференция по паразитология с международно участие, София, 22-23 септември 2005, 72 с.

6. А. Гоцева, Т.Червенякова, М. Господинова, Т.Кузмова, Л.Андонова, В. Лилянова.

Isoprinosine в терапията на инфекциозни заболявания. Трета национална конференция по инфекциозни болести, Варна, 13-15 октомври 2006 г.

th

9. Участие в 12 International Congress on Infectious Diseases, Lisbon, Portugal, June 15-18, 2006.

9. Yancheva, N., T.Cherveniakova; Visceral leishmaniasis with lethal outcome: a case report.

ICOPA XІ; Glasgow, Scotland; 6-11 august 2006.

–  –  –

1. За присъждане на д.м. – д-р Галев /Лаймска болест/

2. За присъждане на дмн – доц. Илиева /Остър вирусен хепатит/

3. Рецензия на статия – д-р Пекова – Остър вирусен хепатит С, за сп.Съвременна медицина д-р Нина Янчева старши асистент към Катедра по инфекциозни болести,епидемиология,паразитология и тропическа медицина.

Статии в научни списания:

1.Н.Янчева; Имунодиагностика на ехинококозата при човека. Насоки за развитие. Списание “Медицина и фармация “, брой 9-10, /37/ год.ІV,2004.

2.Янчева, Н., М.Тихолова; Случаи на вносна малария в България. Списание”Медицински преглед. Инфекциозни заболявания”-бр.1, 2006, стр.10-13.

3. Янчева, Н., Л.Андонова, М.Тихолова ; Случй на токсокароза при дете.

Списание”Инфектология”, ХLІІІ, бр.2, 2006 г., стр.39-40.

4. Янчева, Н., Й.Кирилова, М.Тихолова ; Клинични случаи на пациенти със системни инфекциозни заболявания и очни прояви. Списание “Инфектология”, бр.3, 2006 г.

5.Червенякова, Т., Н.Янчева, П.Рачев; Клинични особености при хоспитализирани болни с висцерална лайшманиоза - Списание”Съвременна медицина”, бр.6, 2006 г

6.Янчева, Н., М.Тихолова. Очни прояви при системни инфекциозни заболявания - обзор Списание “Инфектология”,бр.1, 2007.

Участия в конгреси

1.Боева, В., К.Вутова, Е.Трендафилова, С.Бадаланов, Н.Янчева; Трихинелоза-клиникоепидемиологични особености при болни; Сборник от Конгрес по инфекциозни, паразитни болести и епидемиология, м.май 2001 г.; стр.10-11

2.Todorov, T., V.Boeva, K.Vutova, B.Esekieva, E.Trendafilova, I.Elenkov, N.Iancheva; Epidemiological and clinical characteristics of trichinellosis: a study in Bulgaria; X International conference on trichinellosis; Fontainebleau; France; august 2001; p.1165.

3.Вутова, К., Н.Янчева,Т.Червенякова; Клинико-терапевтични данни при заболяване от трихинелоза;Сборник от VІІІ Конгрес по инфекциозни болести,епидемиология и паразитология;май 2003;стр.67-68

4.Вутова, К., Н.Янчева, В.Боева, А.Гоцева, Т.Червенякова; Проучване на промените в чернодробните трансаминази при лечение с Albendazole (Zentel ) на болни с ехинококоза.;Седма национална конференция по паразитология с международно участие;София;22-25 септември 2005 г;стр.72.

5.Янчева, Н., Й.Кирилова, М.Тихолова; Клинични случаи на пациенти със системни инфекциозни заболявания и очни прояви. Втора национална конференция по инфекциозни болести; Пампорово;14-16 октомври 2005 г.

6.Yancheva, N., T.Cherveniakova; Visceral leishmaniasis with lethal outcome: a case report. ICOPA XІ; Glasgow, Scotland; 6-11 august 2006.

7.Proynova, M., P. Vassileva, Y. Kirilova, M.Tiholova, N.Yancheva. Ocular manifestations in patients with infectious diseases. World Opphtalmology Congress 2006, Sao Paulo, Brazil, 19-24.02.2006.

8.Янчева, Н., И.Еленков, П.Рачев. Гастроентерити при пациенти с ХИВ/СПИН. Трета национална конференция на българското дружество по инфекциозни болести. Варна, 13-15 октомври 2006.

Участия в научни проекти

1.Научен проект "Очна патология при инфекциозни болести"-с научен ръководител акад.П.Василева-одобрен от МФ-МУ-София 2005 г.

Участия в учебници:

1.Гоцева, А., Н.Янчева; Инфекциозни болести. Учебник “Модерна клинична медицина”.

Издателство “Елдо”-София; 2002; стр. 195-216.

2.Гоцева, А., Н.Янчева; Хепатология. Учебник “Модерна клинична медицина”; Издателство “Елдо”-София; 2002;стр. 368 - 378.

Д-р Димитър Страшимиров

1. Д. Страшимиров. Влияние на генотиповете на хепатитния В – вирус върху клиничното протичане, изхода и прогнозата при В – хепатит. Съвр. Медицина : 2(LVIII) : 66 - 73 Д-р Тома Томов

1. K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов. Медикаментозно лечение на болни с множествена ехинококоза от едно семейство, под печат.Сп.”Съвременна медицина”Похожие работы:

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ INNOVATIVE DEVELOPMENT CENTER OF EDUCATION AND SCIENCE Проблемы современной медицины: актуальные вопросы Выпуск II Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (10 ноября 2015г.) г. Красноярск 2015 г. УДК 61(06) ББК 5я4 Проблемы современной медицины: актуальные вопросы / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. г.Красноярск, 2015. 235 с. Редакционная коллегия: к.м.н....»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Министерство здравоохранения Ставропольского края «ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ НАУКИ – ДЕТСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ» Материалы научно-практической конференции педиатров и неонатологов, посвященной 80-летию члена-корреспондента РАМН, профессора К.В.Орехова г. Ставрополь 13 декабря 2011...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Материалы научно-практической конференции Рязань, 2014 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ГБУ РО «Городская клиническая больница №11 города Рязани» РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ Сборник научных статей VI Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (г. Гомель, 23–24 апреля 2014 года) Том Гомель ГомГМУ УДК 61.002.5 Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в мире по следующим разделам: кардиология,...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 88-й КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА: «МЕЧНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2015» 23–24 апреля 2015 г. 3-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И...»

«Бюллетень медицинских Bulletin of Medical Интернет-конференций Internet Conferences ISSN 2224-6150 ISSN 2224-6150 2015. Том 5. Выпуск 3 (Март) 2015. Volume 5. Issue 3 (March) Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью Publisher – Limited Liability Company Science and Innovation (Saratov, «Наука и Инновации» (Россия, Саратов) Russia) Главный редактор Editor-in-Chief В.М. Попков, докт. мед. наук (Россия, Саратов) V.M. Popkov, D.Sc., MD (Saratov, Russia) Зам. главного редактора...»

«ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» Условия труда и профессиональная заболеваемость в здравоохранении Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 19-21 ноября 2014, г. Москва ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» Медицинские работники Уровень смертности медицинских работников в возрасте до 50 лет на 32%...»

«Министерство здравоохранения Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России) ВЫПУСК Иркутск, 201 ББК 7 УДК 378 С 40 Печатается по решению Совета по качеству Иркутского государственного медицинского университета Под общей редакцией д.м.н. А.Н. Калягина, к.и.н. И.В. Орловой С 40 Система менеджмента качества: опыт и перспективы: Сборник материалов...»

«ISSN 2311-908X Научное партнерство «Аргумент» Российская ассоциация содействия науке Технологический университет Таджикистана Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Институт международного бизнеса и коммуникации МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» Научно-исследовательский центр...»

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» НОВЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Сборник статей Международной научно-практической конференции 29 декабря 2014г. Уфа АЭТЕРНА УДК 00(082) ББК 65.26 Н 33 Ответственный редактор: Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.; Н 33 НОВЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: сборник статей Международной научно-практической конференции (29 декабря 2014 г. 2014 г., г. Уфа). Уфа: Аэтерна, 2014. – 68 с. ISBN 978-5-906769-83-1 Настоящий сборник составлен по материалам Международной...»

«Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов: от разработки до коммерциализации Материалы научно-практической конференции с научномеждународным участием, посвященной 75-летию Пермской государственной 75фармацевтической академии (7 – 9 декабря 2011 года, г.Пермь) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации...»

«Научно-издательский центр «Социосфера» Витебский государственный медицинский университет Сургутский государственный университет Пензенская государственная технологическая академия ПРАКТИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Материалы II международной научно-практической конференции 1–2 декабря 2011 года Пенза – Сургут – Витебск УДК 316.77+159.9 ББК 72 П 69 Практика коммуникативного поведения в социальногуманитарных исследованиях: материалы II международной...»

«Диспансеризация-2015. Новый порядок и старые проблемы?Докладчик: Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине, д. м. н. Сергей Александрович ТОКАРЕВ Проект изменений Порядка прошел широкое общественное обсуждение, в котором приняли участие: Комитет Государственной думы по охране здоровья и Комитет Совета Федерации по социальной Политике и здравоохранению Общественная палата Российской...»

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ INNOVATIVE DEVELOPMENT CENTER OF EDUCATION AND SCIENCE ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (6 ноября 2014г.) г. Красноярск 2014г. УДК 61(06) ББК 5я43 Проблемы современной медицины: актуальные вопросы/Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Красноярск, 2014. 202 с. Редакционная коллегия: д.м.н., профессор Анищенко...»

«Материалы конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино Таджикский государственный Министерство медицинский университет здравоохранения Республики имени Абуали ибни Сино Таджикистан МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ» Посвящённой 80-летию со дня рождения член-корр. РАМН, профессора Ю.Б. Исхаки, 70-летию организации кафедры оториноларингологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино 23-24 ноября 2012...»

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ Апрель-май 2009 1. 619.6 L11 A Laboratory Manual for the Isolation, identification and characterization of Avian Pathogens / ed. L. Dufour-Zavala [et al.]. 5th ed. Athens, GA: AAAP, 2008. Руководство для лабораторий по выделению, идентификации и характеристике патогенов птиц. 2. 619.6 A95 Avian Influenza / ed. D. E. Swayne. State Avenue, Ames, Iowa: Blackwell Publ., 2008. p. Грипп птиц. 3. 619.6 A95 Avian Influenza Virus / ed. E....»

«Суворова Софья Петровна МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ Статья посвящена рассмотрению основных проблемно-тематических аспектов и специфики освещения медицины в российских печатных СМИ. Медицинская журналистика представлена автором как актуальное направление научно-просветительской журналистики. Дается характеристика предметной области современной медицинской журналистики, включая материалы СМИ о здоровье и здоровом образе жизни, обозначаются истоки зарождения медицинской...»

«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Сборник статей по материалам XLVIII-XLIX международной научно-практической конференции № 10-11 (43) Ноябрь 2015 г. Издается с сентября 2011 года Новосибирск УДК 61 ББК 5 С 56 Ответственный редактор: Васинович М.А.Председатель редакционной коллегии: Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук, рецензент АНС «СибАК». Редакционная коллегия: Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук, ст. преподаватель кафедры психологии, педагогики и ювенального права, ИСО...»

«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») Рациональное применение бактериофагов в лечебной и противоэпидемической практике Федеральные клинические рекомендации Апрель, 201 УДК 616-036.22:614.2:576.858.9(07) ББК 51.9я7 Рациональное применение бактериофагов в лечебной и противоэпидемической практике. Федеральные клинические рекомендации. Москва, 2014. – 39 с.Авторский коллектив: Асланов Б.И., Зуева Л.П., Кафтырева Л.А., Бойцов...»

«Выпускается ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ p-ISSN 2075-4108 (печ.) ежеквартально РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ е-ISSN 2311-9993 (электр.) Издается с 2001 г. № 2 (56) 2014 г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Материалы Юбилейной научно-практической конференции, УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Агентство Соланд» посвященной 30-летию Научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного лечения – ИЗДАТЕЛИ Владивостокского филиала Федерального государственного Военно-морской клинический госпиталь ТОФ и НИИ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.